CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG TỪ NĂM 1960 ĐẾN NAY
 

I. CÁC ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG


 

 
              Đồng chí ĐÀM BỈNH RY – Sinh năm 1904
              Quê quán: Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng
               Viện trưởng từ 1962 - 1964
 
            Đồng chí HOÀNG MINH MỘT – Sinh năm 1922
               
Quê quán: Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng
Đồng chí NGUYỄN HỮU XẢO - Sinh năm 1930
Quê quán: Đề Thám, Hòa An, Cao Bằng
Viện trưởng từ 1980 - 1986
    Đồng chí LA HỮU VINH – Sinh năm 1932

   Quê quán: Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng
         Viện trưởng từ 1988 - 1989

         Đồng chí MÃ GIA NGÔ – Sinh năm 1944
          Quê quán:
Chí Thảo, Quảng Uyên, Cao Bằng
         Viện trưởng từ 1994-1997

         Đồng chí ĐÀM HUY SẮC – Sinh năm 1942
         Quê quán: Phú Thọ, Triệu Sơn, Thanh Hóa
        Viện trưởng 1997-2001

              Đồng chí MAI ANH GIÁP – Sinh năm 1950
              Quê quán: Chí Thảo, Quảng Uyên, Cao Bằng
                 Viện trưởng từ 2001-2010

       Đồng chí MÃ THANH SƠN – Sinh năm 1967
      Quê quán: Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao Bằng
         Viện trưởng từ tháng 10/ 2010 đến tháng 01/2016
Đồng chí LÊ MINH LONG - Sinh năm 1967
Quê quán Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa
Viện trưởng từ tháng 10/2016 đến nay 
 
II. CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ VIỆN TRƯỞNG
                   Đồng chí: BÙI DUY ĐẮC – Sinh năm 1920
                 Quê quán: Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng
              - Từ 1960 – 1969 là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn
           - Từ 1969-1980 là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng

                     Đồng chí HOÀNG LONG SƠN – Sinh năm 1931
                      Quê quán: Mông Ân, Bình Gia, Lạng Sơn
                            Phó viện trưởng từ 1976-1978
                Đồng chí: HOÀNG ÍCH SƯƠNG – Sinh năm 1948
                Quê quán: Ngọc Động, Quảng Uyên, Cao Bằng
                 Phó Viện trưởng từ tháng 3/1989 đến tháng 7/2008

                           Đồng chí VŨ SẦM – sinh năm 1944
                     Quê quán: Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương
                              Phó Viện trưởng từ 1997-1999

                Đồng chí: HOÀNG ĐỨC HẬU – Sinh năm  1962
                   Quê quán: Đề Thám, Hòa An, Cao Bằng
                Phó viện trưởng 1998-2001

                    Đồng chí: THANG TRỌNG NGHĨA – Sinh năm 1955
                 Quê quán: Thị trấn Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng
                         Phó viện trưởng từ 2008 - 2015 

          Đồng chí: HOÀNG LƯƠNG BỘ - Sinh năm 1961
          Quê quán: Hưng Đạo, Hòa An, Cao Bằng
          Phó viện trưởng từ tháng 8/2011 đến nay