CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG TỪ NĂM 1960 ĐẾN NAY
 

I. CÁC ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG


 
          
II. CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Đồng chí: BÙI DUY ĐẮC 
          Sinh năm 1920               
              - Từ 1960 – 1969 là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn
           - Từ 1969-1980 là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng
Quê quán: xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng


     Đồng chí HOÀNG LONG SƠN 
Sinh năm 1931
     Phó Viện trưởng từ năm 1976 đến năm 1978
                      Quê quán: Mông Ân, Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

                        


 
     Đồng chí VŨ SẦM
Sinh năm: 1944
Phó Viện trưởng từ năm 1997 đến năm 1999
Quê quán: Tân Việt, Bình Giang, tỉnh Hải Dương

                                              Đồng chí: HOÀNG ĐỨC HẬU 
Sinh năm  1962
Phó Viện trưởng từ năm 1998 đến năm 2001
                   Quê quán: phường Đề Thám, thành phố Cao BằngĐồng chí: HOÀNG ÍCH SƯƠNG 
Sinh năm 1948
                 Phó Viện trưởng từ tháng 3/1989 đến tháng 7/2008
                Quê quán: Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

             


Đồng chí: THANG TRỌNG NGHĨA 
Sinh năm: 1955
   Phó viện trưởng từ 2008 - 2015 
                 Quê quán: Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

                        


   Đồng chí: HOÀNG LƯƠNG BỘ 
Sinh năm 1961
Phó Viện trưởng từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 8 năm 2021
          Quê quán: xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng
          Đồng chí NGUYỄN VĂN THUẦN
Sinh năm: 1966
Phó Viện trưởng từ tháng 02 năm 2016 
Quê quán: phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng


Đồng chí HOÀNG CAO ĐỨC
Sinh năm: 1969
Phó Viện trưởng từ tháng 10 năm 2019 
Quê quán: Đông khê, huyệnThạch An, tỉnhCao Bằng