CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG TỪ NĂM 1960 ĐẾN NAY
 

I. CÁC ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG


 
          
II. CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Đồng chí: BÙI DUY ĐẮC 
          Sinh năm 1920               
              - Từ 1960 – 1969 là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn
           - Từ 1969-1980 là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng
Quê quán: Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng


     Đồng chí HOÀNG LONG SƠN 
Sinh năm 1931
     Phó viện trưởng từ 1976-1978
                      Quê quán: Mông Ân, Bình Gia, Lạng Sơn

                        


 
     Đồng chí VŨ SẦM
Sinh năm: 1944
Phó Viện trưởng từ năm 1997 đến năm 1999
Quê quán: Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương

                                              Đồng chí: HOÀNG ĐỨC HẬU 
Sinh năm  1962
Phó viện trưởng 1998-2001
                   Quê quán: Đề Thám, Hòa An, Cao BằngĐồng chí: HOÀNG ÍCH SƯƠNG 
Sinh năm 1948
                 Phó Viện trưởng từ tháng 3/1989 đến tháng 7/2008
                Quê quán: Ngọc Động, Quảng Uyên, Cao Bằng

             


                    Đồng chí: THANG TRỌNG NGHĨA 
Sinh năm: 1955
   Phó viện trưởng từ 2008 - 2015 
                 Quê quán: Thị trấn Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng

                                  Đồng chí: HOÀNG LƯƠNG BỘ 
Sinh năm 1961
Phó viện trưởng từ tháng 8/2011 đến tháng 8/2021
          Quê quán: Hưng Đạo, Hòa An, Cao Bằng
          Đồng chí NGUYỄN VĂN THUẦN
Sinh năm: 1966
Phó Viện trưởng từ tháng 2/2016 đến nay
Quê quán: Đề Thám, TP. Cao Bằng, Cao Bằng


Đồng chí HOÀNG CAO ĐỨC
Sinh năm: 1969
Phó Viện trưởng từ tháng 10/2019
Quê quán: Đông khê, Thạch An, Cao Bằng