Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu Thống kê liên ngành

Tải biểu liên ngành: http://ftp.vks.gov.vn/prg/PMTK2019/ 

Tải hướng dẫn và file Excel biểu liên ngành: http://www.vksndtc.gov.vn/khac-1051

Tác giả bài viết: Phòng TKTP và CNTT